START/STOPP AUTOMATIK - Energieffektivisering i roterande omformare

Roterande omformare består av en motor och en generator avsedda att omvandla frekvensen på elnätet (50 Hz) till järnvägsnätets 16 2/3 Hz.

Start- och stoppautomatik minimerar tomgångskörningen av omformarna, vilket minimerar energiförbrukning och slitage.

Produktbeskrivning
Styrningsprincipen är ett körschema grundat på tidigare belastningar. Startautomatiken tar hänsyn till toppbelastningar och omformarstationens grundbelastning.

Loggade värden ligger till grund för prognosuppbyggnad från de fem senaste veckorna. (Helgdagar hanteras separat).
Genom att kontinuerligt mäta summa generatorström (stationsström) var tredje sekund, erhålls ett bra underlag för en noggrann prognosuppbyggnad. Det presenterade prognosvärdet visar vad lasten förväntas vara fem minuter efter det att prognosvärdet har visats.

Startautomatiksystemet arbetar även med direkt styrning mot rådande last.

Med tiden lär sig automatiken driften och kör rätt antal omformare av lämplig storlek.

Ytterligare funktioner

För att optimera jämn drifttid på varje enskild omformare kan individuell inbördes startordning väljas. Manuellt (exempelvis sistaval) eller automatiskt baserat på enskild drifttid. Även enskilda parametrar som låg lagertemperatur kan ge förtur i startordning.

Startautomatiken ger även driftinformation om omformarstationen och om enskilda omformare. Informationen presenteras grafiskt i ett HMI och numeriskt i loggfiler.

Krister Karlsson

VD