Från vänster IETVs VD Krister Karlsson, Ingemar Nilsson (s), Magnus Carlsson, IETV-grundare

IETV AB har tidigare bjudit in ett antal riksdagsledamöter för samtal runt vattendirektivet, vattenverksamhetsutredningen och IETV’s kunders, småskaliga vattenkraftsverks framtida förutsättningar. 2 nov träffade IETV Ingemar Nilsson (s), ledamot i Näringsutskottet.

IETV förklarade att den jakt Länsstyrelserna i landet, främst i V Götaland och Värmland nu genomför efter småskaliga vattenkraftverk med hävd eller häradsdomar får konsekvenser. Kraftverksägare orkar inte upprusta sina verk när man samtidigt måste kämpa mot stora myndigheter som Länsstyrelsen. Riksdag och regering har nyligen beslutat om en förlängning av elcertifikatssystem för småskalig vattenkraft, en uppmuntran till bl. a. miljöåtgärder, samtidigt jagar Länsstyrelserna nästan livet ur innehavare till kraftverk med hot om nerläggning.

Över halva omsättningen på c:a 80 MSEK kommer från vattenkraft och arbetstillfällen är direkt hotade säger IETV’s VD Krister Karlsson.

Alternativet med dammutrivningar och kraftverksnerläggningar kom i skymundan när fiskturbinen visades länk https://youtu.be/SikHp5Asa18
Samtidigt kunde IETV visa upp ett nytt ansikte för småskalig kraft genom sitt sammankopplade fjärr/styrsystem FKS. Systemet kan svara på order om effektkörning och kan därmed utgöra viktig faktor att hålla sämre elnät uppe  och bidra med att kapa elpristoppar i det område där energin faktiskt konsumeras, närproducerad balanskraft.

Under mötet lyftes frågan om vi i framtiden överhuvudtaget kan tillåta folk och företag att finnas på svenska landsbygden. År för år blir förutsättningarna sämre för landsbygdsföretag lika IETV, den ”biologiska mångfalden” styr folk in i staden och landbygden ska helst vara ett Natura 2000-område. Även jordbruk och skogsbruk är idag verksamheter som enligt nya miljölagstiftningen, miljöbalken borde ”förbjudas”.

Ingemar frågade efter tre saker att ta med till maktens korridorer i Stockholm;

1) Politiken måste återta makten och styrningen av våra myndigheter, Länsstyrelser, Kammarkollegier, som det ser ut nu är införandet av vattendirektivet en hemmatolkad, skattefinansierad sandlåda för stora myndigheter.

2) Leta upp snabbaste sättet och få stopp på Länsstyrelsernas jakt på IETVs kunder, förslag finns.

3) Prioritera arbetet med fondlösningen där alla vattenkraftverk betalar lite för miljöförbättringsåtgärder och gör klart punkten om förenklad tillståndprocess snarast, bevaka att det verkligen blir en förenkling och inget annat.

Ingemars intryck från mötet var att tekniken vad gäller småskalig vattenkrafts möjligheter till effektkörning, balanskraft redan var framme så långt, var förvånande. Även fiskturbinen imponerade, så lösningar finns.